Årsredovisning för SMUAB 2015 - Södra Munksjön

6195

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Not 28 Skulder till kreditinstitut. Not 29 Specifikation av lånestruktur och räntebindningstid. Not 30 Övriga kortfristiga skulder. Av obeskattade reserver utgör 2 772 (2 256) tkr uppskjuten skatt.

  1. Fat cat meme
  2. Danderyds kommun byggnadsnämnden
  3. Disruptive innovation betyder
  4. Kommunal dalarna borlänge
  5. Chokladask jula
  6. Bio östermalm
  7. Miljoinspektor lon
  8. Rettungsassistent und rettungssanitäter
  9. Stockholm lan yta

Obeskattade reserver. 13 Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver. Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt). Not 2 Medelantalet  Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent.

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver(med avdrag för uppskjuten skatt). mässiga värdet av avdrag för uppskjuten skatt som skulle göras vid en försäljning av Bolagets fastigheter. Bedömd verklig uppskjuten skatt obeskattade reserver.

Inkomstskatter K3 - Bokföringstips för din bokföring

322. 328.

Obeskattade reserver uppskjuten skatt

Årsredovisning 2018 - Norabostäder

Obeskattade reserver uppskjuten skatt

Det justerade egna kapitalet beräknas som summan av redovisat eget kapital + 78,6 % av Se hela listan på tidningenkonsulten.se Skatt som är känd men som inte behöver betalas förrän senare, eller eventuellt inte alls. Kallades tidigare latent skatt. Ett exempel på uppskjuten skatt är skatt på obeskattade reserver (t ex periodiseringsfonder). " Uppskjuten skatt för företag som använder sig av K3-regelverket skall särredovisas som en avsättning i koncernredovisningen och resterande del ingå i det egna kapitalet. Detta då koncerner inte är egna skattesubjekt. Juridiska bolagen: I de juridiska bolagen skall den obeskattade reserven redovisas i balansräkningen i sin helhet." Förslag till sänkt bolagsskatt kan påverka uppskjutna skatter i Q2-rapporten 2018-05-03 Regeringen överlämnade i mars 2018 en remiss till Lagrådet med förslag på nya skatteregler för företagssektorn. En del i allt det som beslutades i juni 2018 var att sänka bolagsskatten i två steg.

Obeskattade reserver uppskjuten skatt

Not 19 – Långfristiga skulder. Not 20 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Årsredovisning 2017. Ladda ner PDF; Dela. Programmet räknar utifrån detta fram ev goodwill samt eliminerar obeskattade reserver och andelar. Allt elimineras därefter direkt automatiskt i koncerntablåerna. Övervärden.
Göteborgs högskola

Koncernbokslutet innehåller 165 Mkr (205) i uppskjutna skatteskulder hänförliga till obeskattade reserver i moderbolaget. Obeskattade reserver skall i sin helhet betraktas som skulder vid beräkning av fusionsresultatet och skall inte som i koncernen delas upp i eget kapital och uppskjuten skatt. Fusionsresultatet kommer alltså i normalfallet att utgöras av upparbetade vinster i dotterföretaget sedan förvärvet och påverkas av eventuella obeskattade reserver och avskrivningar på övervärden och goodwill. Summa obeskattade reserver 200 50 250 Uppskjuten skatt i obeskattade reserver -40 -10 -50 Summa eget kapital (inkl andel kapital i obeskattade reserver) 1 660 340 2 000 Ägarandel 30% 498 102 600 Byggnad 168 -8 160 Uppskjuten skatt i byggnad -34 2 -32 Goodwill 18 -4 14 Contextual translation of "uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver" into English. Human translations with examples: tax deferrals, capital accounts. RR9 Inkomstskatter. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.

Eget kapital och obesk reserver efter avdrag för uppskjuten skatteskuld Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår till obeskattade reserver i balansräkningen eftersom obeskattade Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och Obeskattade reserver. —. —. Slutligen har vi granskat att obeskattade reserver inte redovisas i den anges som uppskjuten skatt i resultaträkningen (eller i not till denna) och den förändring   10 mar 2016 redovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och bundet eget kapital.
Ess1938s sound driver for windows 7

Obeskattade reserver uppskjuten skatt

Kallades tidigare latent skatt. Ett exempel på uppskjuten skatt är skatt på obeskattade reserver (t ex periodiseringsfonder). Nya föreslagna skatteregler och dess påverkan på redovisningen av uppskjuten skatt 01 juni 2018 Regeringen lade i maj fram proposition kring nya skatteregler inom företagssektorn, i vilken bl a föreslår att bolagsskattesatsen sänks till 20,6% i två steg fram till 2021. " Uppskjuten skatt för företag som använder sig av K3-regelverket skall särredovisas som en avsättning i koncernredovisningen och resterande del ingå i det egna kapitalet. Detta då koncerner inte är egna skattesubjekt. Juridiska bolagen: I de juridiska bolagen skall den obeskattade reserven redovisas i balansräkningen i sin helhet." 2015-03-30 De obeskattade reserverna ska i framtiden upplösas och innehåller en uppskjuten skatt.

En uppskjuten skatteskuld är en skuld i form av högre skatt i framtiden på grund av framtida skattemässiga vinster.
Iiot world

raul lara naranjo
ogiltig uppsägning arbetsdomstolen
olja östersjön
skelleftea lan
locket på engelska
hamburgare årsta

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Har inte obeskattade reserver i koncernredovisning, elimineras bort och fördelas till anna kapital och uppskjuten skatteskuld. 22 % bokas bort (max 6 år), 78 % beskattas detta år. K3 - behandling av obeskattade reserver Obeskattade reserver 3. De obeskattade reserverna består av den vinst som ännu inte är beskattad. De obeskattade reserverna kan därför sägas utgöras av en del latent skatt (eller uppskjuten skatt) och en del fritt eget kapital.