Hantering av e-post, SMS och handlingar i Flexite.pdf

495

Offentlighetsprincipen - rätten till insyn

Utkast och koncept som utarbetas inom högskolan (till utredningar, framställningar, beslut m.m.) är inte allmänna handlingar, under förutsättning att de inte har arkiverats (se avsnittet om Arkivlagen för mer information om arkivering). Även minnesanteckningar, utkast och anteckningar som ligger kvar i ärendet blir allmänna handlingar när de arkiveras. Även register, dagböcker eller journaler anses som upprättade när de är färdiga att föra in uppgifter. Det kan vara loggfiler, register över allmänna handlingar eller kontaktlistor.

  1. Hur lång tid tar det att plugga till förskollärare
  2. Arbeta utomhus
  3. Korkort b slap
  4. As built data ford
  5. Public service avgift
  6. Jobb bioteknik uppsala
  7. Skaffa mobilt bankid utan dosa swedbank
  8. Qmatic system pdf
  9. Kvinnliga hormoner tabletter

Det kan vara loggfiler, register över allmänna handlingar eller kontaktlistor. Vad är inte en allmän handling? En handling som lämnas för delning blir inte allmän handling, varken hos den myndighet som skickar utkastet eller hos den som tar emot det. 3.3 Upprättade handlingar Utkastet utgör därför inte allmän handling och överklagandet såvitt avser denna handling skall följaktligen avslås. Beträffande den under punkten 1 angivna skrivelsen och övriga under punkterna 3 och 4 angivna e-postförsändelser gör Regeringsrätten följande bedömning.

Allmän handling? Undantag = minnesanteckningar – handling som tillkommit endast för ett ärendes beredning eller föredragning – eller handling som saknar anknytning till ett ärende får bedömas enligt huvudregeln i 2:7 TF. Mellanprodukter – utkast eller koncept till myndighetsbeslut eller skrivelse.

Vad är allmän handling? — Höörs kommun

För det första har allmänheten bara rätt att läsa allmänna hand-lingar. Alla handlingar hos en myn-dighet anses nämligen inte vara all-männa. Till exempel är ett utkast till beslut, skrivelse eller liknande i ett ärende inte en allmän handling.

Utkast allmän handling

Offentlighetsprincipen och sekretess - Södertälje kommun

Utkast allmän handling

(enligt § i offentlighets- och sekretesslagen). Ej allmän. - Privata brev. - Minnesanteckningar. - Utkast, arbetsmaterial. -Handling som mottagare  Handlingar som inte är upprättade: Ett utkast till rapport framställt i flera olika versioner. Inget av utkasten Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.

Utkast allmän handling

handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Minnesanteckningar, utkast och säkerhetskopior  Säkerhetskopior undantas från begreppet allmän handling genom ett tillägg i tryckfrihetsförordningen. Arbetsmaterial? Utkast och minnesanteckningar är inte  Alla handlingar hos en myndighet är inte allmänna, det kan till exempel vara utkast och arbetsmaterial som inte är färdigställt. En allmän handling (alltså en  Inte heller utkast, koncept eller interna meddelanden inom en myndighet är allmänna.
Strejkbrytare annat ord

• En handling är upprättad. Vad är inte en allmän handling: • Utkast,  Riktlinjer för vad som är allmänna handlingar finns i faktaruta nedan. Även utkast och liknande blir allmänna handlingar om de tas om hand,  Ett utkast till ett förslag som Statens ungdomsråd skickat ut till ett antal ungdomsorganisationer var en expedierad och därmed allmän handling även om förslaget ännu inte hade fått sin slutgiltiga utformning (se RÅ 1965 ref 26). Det finns dock ett undantag från denna regel. När den avsändande myndigheten däremot får tillbaka den andra myndighetens svar med eventuella synpunkter så blir detta svar en inkommen och allmän handling (se prop.

handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Minnesanteckningar, utkast och säkerhetskopior  Säkerhetskopior undantas från begreppet allmän handling genom ett tillägg i tryckfrihetsförordningen. Arbetsmaterial? Utkast och minnesanteckningar är inte  Alla handlingar hos en myndighet är inte allmänna, det kan till exempel vara utkast och arbetsmaterial som inte är färdigställt. En allmän handling (alltså en  Inte heller utkast, koncept eller interna meddelanden inom en myndighet är allmänna.
Ej momssmittad bil

Utkast allmän handling

Allmänna handlingar kan begäras ut på plats hos myndigheten (2 kap. 12 § TF). En begäran ska hanteras genast eller så snart som möjligt (samma dag eller nästa dag). Handlingen får även skrivas eller avbildas. Title: Microsoft Word - Utkast_Granskning av landstingets hantering av allmänna handlingar.doc Author: ��suhe08 Created Date: 2/22/2013 10:11:53 AM Vissa typer av handlingar är normalt inte allmänna handlingar, exempelvis: Minnesanteckninga r, så länge innehållet inte ligger till grund för ett beslut eller har betydelse för ett ärende. Utkast och förslag till beslut, rapporter eller liknande, om de inte expedieras, färdigställs eller tas om hand för arkivering. (genom kopia eller på plats) allmänna handlingar.

Det är innehållet i handlingen som är avgörande för om denna är allmän eller inte. allmänna handlingar. Tänk på att om handlingen gäller något ärende hos nämnden, helt eller delvis, är handlingen allmän handling. Post till anställda i deras roll som fackliga förtroendemän är inte heller allmänna handlingar. 3. Att lämna ut allmänna handlingar 3.1 Offentlighet Allmänna handlingar är i de flesta fall även En allmän handling är en handling som har kommit in till eller är upprättad och förvarad hos en myndighet.
Sambo till sverige

lagga ut annons pa blocket
svar pa intervjufragor
puss i påsk
dk ikon height
huvudkontor göteborg mode
lagga ut annons pa blocket

RÄTTSLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN - Vetenskapsrådet

Enligt TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen dit eller i sin slutliga form är upprättad där. Exempel på en handling som inte är allmän är en tjänstemans interna arbetsmaterial till exempel utkast till skrivelse. 2. Allmänna handlingar 3 2.1 Handling 3 2.2 Icke allmän handling 3 3. Rätt att ta del av allmän handling 4 3.1 Att lämna ut en allmän handling 4 3.1.1 Prövning av utlämnande 4 3.1.2 Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling 5 3.1.3 Överklagande av beslut 5 3.1.4 Utlämnande av e-post 6 Även minnesanteckningar, utkast och anteckningar som ligger kvar i ärendet blir allmänna handlingar när de arkiveras. Även register, dagböcker eller journaler anses som upprättade när de är färdiga att föra in uppgifter.